Hướng dẫn tạo các nút gọi, chat Zalo và chat Facebook cho website WordPress bằng HTML và CSS

Hướng dẫn tạo các nút gọi, chat Zalo và chat Facebook cho website WordPress bằng HTML và CSS

Các bạn chỉ việc vào Footer chèn đoạn code này vào , sau đó chỉnh sửa các thông tin cá nhân của mình số điện thoại, zalo, fb và lưu lại là xong.

Thành quả đây.

 

<style>.float-contact {
position: fixed;
bottom: 100px;
left: 20px;
z-index: 99999;
}
.chat-zalo {
background: #8eb22b;
border-radius: 20px;
padding: 0 18px;
color: white;
display: block;
margin-bottom: 6px;
}
.chat-face {
background: #125c9e;
border-radius: 20px;
padding: 0 18px;
color: white;
display: block;
margin-bottom: 6px;
}
.float-contact .hotline {
background: #d11a59!important;
border-radius: 20px;
padding: 0 18px;
color: white;
display: block;
margin-bottom: 6px;
}
.chat-zalo a, .chat-face a, .hotline a {
font-size: 15px;
color: white;
font-weight: 400;
text-transform: none;
line-height: 0;
}
@media (max-width: 549px){
.float-contact{
display:none
}
}</style>
<div class=”float-contact”>
<button class=”chat-zalo”>
<a href=”http://zalo.me/0934910789″ target=”_blank” >Chat Zalo</a>
</button>
<button class=”chat-face”>
<a href=”https://www.messenger.com/t/www.mtm.vn” target=”_blank”>Chat Facebook</a>
</button>
<button class=”hotline”>
<a href=”tel:0934910789″ >Hotline: 0934910789</a>
</button>
</div>

 

Leave a Comment