Wordfence Security Premium

Hướng dẫn, cài như 1 plugin bình thường rồi lúc hiện bảng đầu tiên nhập email mình vào, tick chỗ đánh dấu, chọn yes xong nhấn tiếp tục…done.

Leave a Comment